Điều khoản và quy định

Cửa hàng gần nhất

được xác nhận bởi itcctv

Điều khoản và quy định

Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho trang web của ITCCTV.vn . Bằng cách truy cập trang web này, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các điều khoản sau. Trong trường hợp bạn không hiểu hoặc không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này, bạn cần dừng sử dụng trang web này.

 

Trong phạm vi pháp luật cho phép, ITCCTV.vn bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào mà không thông báo. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản Sử dụng này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi bất kỳ thay đổi nào nêu trên được công bố sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

 

 

Nội dung Trang web

Tất cả các văn bản, hình ảnh, nhạc, video, hoạt ảnh, nhãn hiệu thương mại, mẫu hình, biểu đồ, giao diện trực quan và mã(sau đây gọi là Nội dung), bao gồm nhưng không giới hạn ở ý tưởng, thiết kế, cấu trúc, cách trình bày và hiển thị Nội dung nêu trên do thành viên của ITCCTV.vn đăng tải thì thành viên đó chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung. Bạn không được sử dụng Nội dung trên trang web này vì bất kỳ mục đích thương mại nào theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ITCCTV.vn.

 

Bạn có thể tải xuống thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của ITCCTV.vn được trình bày trên trang web này, với điều kiện :

 

1. Chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích cá nhân và không nhằm mục đích thương mại.

2. Không thay đổi thông tin này dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Không đưa ra thêm tuyên bố hay bảo đảm nào về thông tin này hoặc tài liệu chứa thông tin này.

4. Không loại bỏ một phần hoặc toàn bộ các tuyên bố và/hoặc thông báo cho biết quyền sở hữu và các quyền cũng như lợi ích hợp pháp của của tác giả đăng tải trong ITCCTV.vn đối với thông tin này.

 

Tiêu chuẩn Sử dụng

Không được sử dụng trang web này và Nội dung của trang web này theo cách bất hợp pháp hoặc vì bất kỳ mục đích nào bị cấm trong các điều khoản sử dụng này, cũng như không được sử dụng trang web này và Nội dung của trang web này để vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân hoặc tổ chức khác.

 

Bạn không được sử dụng bất kỳ dạng thiết bị, chương trình hoặc thuật toán nào, bao gồm phần mềm quét thông tin, rô-bốt, liên kết sâu và trình thu thập thông tin trang hay bất kỳ chương trình thủ công giống hệt hay tương tự nào để truy cập, thu thập, sao chép hoặc theo dõi bất kỳ phần nào của trang web này hoặc Nội dung của trang web này. Ngoài ra, bạn không được truy cập, thu thập hoặc sao chép bất kỳ tư liệu, tài liệu hoặc thông tin nào trên trang web này bằng bất kỳ phương thức nào mà trang web này không cung cấp.

 

Bạn không được tìm cách truy cập trái phép, giải mã hoặc sử dụng bất kỳ phương thức bất hợp pháp nào khác để giành quyền truy cập trái phép vào trang web này, Nội dung hoặc dịch vụ của trang web này. Bạn không được truy vết, đảo ngược tra cứu, giải mật hoặc giải mã bất kỳ thông tin khách hàng nào trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở ID ITCCTV.vn của người dùng không phải là bạn.

 

Bạn không được vi phạm bất kỳ cơ chế bảo mật hoặc biện pháp xác thực nào được sử dụng bởi hoặc liên kết với trang web này. Bạn không được dò tìm, quét hoặc kiểm tra bất kỳ điểm yếu về mạng nào của trang web này hoặc các trang liên kết với trang web này, cũng như không triển khai bất kỳ hình thức tấn công nào đối với trang web này.

 

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình nào để can thiệp hoặc tìm cách can thiệp quá trình vận hành thông thường của trang web này hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên trang web này, hoặc can thiệp hay tìm cách can thiệp việc sử dụng trang web này của người khác. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm lưu trữ số lượng dữ liệu bất hợp lý hoặc không cân đối trên cơ sở hạ tầng, hệ thống hoặc mạng của trang web này, hoặc trên các hệ thống hay mạng được liên kết với trang web này.

 

Tài khoản, Mật khẩu và Bảo mật

Bạn có thể cần đăng ký ID ITCCTV.vn hoặc đăng nhập ID ITCCTV.vn của mình để truy cập một số chức năng hoặc dịch vụ trên trang web này. Bạn nhận toàn bộ trách nhiệm giữ bí mật thông tin tài khoản của mình, bao gồm mật khẩu. Bạn nhận toàn bộ trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hành động xảy ra trên hoặc đối với tài khoản của mình trong trường hợp bạn không thể giữ bí mật và bảo mật thông tin này.

 

Nếu bạn nhận thấy tài khoản của mình có biểu hiện kỳ lạ hay bất thường, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mật khẩu bị thay đổi hoặc có các cá nhân đăng nhập hoặc sử dụng tài khoản khi chưa được phép, bạn phải báo ngay cho ITCCTV.vn. Nếu việc bạn không giữ bí mật thông tin tài khoản khiến tài khoản của bạn bị người khác sử dụng, gây ra thiệt hại liên đới cho ITCCTV.vn hoặc khách truy cập khác vào trang web này, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại đó.

 

Bạn không được sử dụng ID ITCCTV.vn của người khác bất cứ lúc nào mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ tài khoản. Nếu việc bạn không tuân thủ điều này dẫn đến thiệt hại cá nhân hoặc tổn thất cho bản thân bạn hay người khác, ITCCTV.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho các tổn thất đó.

 

Liên kết bên ngoài

Trang web này có thể chứa các liên kết đến trang web bên thứ ba độc lập. Các liên kết đó được cung cấp chỉ nhằm tạo sự thuận lợi cho khách truy cập trang web này. ITCCTV.vn không đưa ra bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào về Nội dung, dịch vụ và thông tin được cung cấp trên các trang web được liên kết, đồng thời các liên kết này cũng không được coi là đề xuất hoặc ủy quyền của ITCCTV.vn về các trang web được liên kết. Bạn có thể truy cập bất kỳ và tất cả các trang web được liên kết hoàn toàn theo quyền tự quyết của mình, tuy nhiên, ITCCTV.vn sẽ không chịu trách nhiệm về kết quả của bất kỳ tương tác nào như vậy.

 

Quyền riêng tư

Trang web này tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư của ITCCTV.vn. Bạn có thể xem chi tiết của chính sách này bằng cách chọn "Chính sách Quyền riêng tư" trong thanh ở cuối các trang trên trang web này.

 

Xin lưu ý rằng liên kết và dữ liệu mạng được truyền giữa bạn và trang web này không hẳn là an toàn và bí mật, đồng thời thông tin và dữ liệu bạn gửi tới trang web này có thể bị người khác xem trộm. ITCCTV.vn không thể đảm bảo tính bảo mật và bí mật của liên kết và dữ liệu mạng được truyền giữa bạn và trang web này.

 

Bảo lưu Quyền

ITCCTV.vn bảo lưu quyền thực hiện các hành động sau bất cứ lúc nào mà không thông báo :

 

1. Tạm dừng hoặc chấm dứt việc vận hành hoặc truy cập vào toàn bộ hoặc một phần trang web này bất cứ lúc nào, bất kể lý do.

 

2. Sửa hoặc thay đổi toàn bộ hoặc một phần Nội dung của trang web này cũng như bất kỳ chính sách, điều khoản hoặc điều hiện hành nào.

 

3. Tạm dừng vận hành toàn bộ hoặc một phần trang web này cho mục đích bảo trì, sửa lỗi hoặc các thay đổi khác vào thời gian định kỳ hoặc không định kỳ.

 

Miễn trừ trách nhiệm

ITCCTV.vn KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ DỤNG, TÍNH LIÊN TỤC VÀ KHẢ NĂNG TRUY CẬP CỦA TRANG WEB NÀY, NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA TRANG WEB NÀY. TRANG WEB NÀY VÀ NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ 'NGUYÊN TRẠNG'. VỚI TƯ CÁCH NGƯỜI DÙNG, BẠN CHỊU TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY. NẾU BẠN CẢM THẤY KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TOÀN BỘ HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB NÀY, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ DỪNG SỬ DỤNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRANG WEB NÀY, VÌ GIỚI HẠN VỀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CẤU THÀNH MỘT PHẦN CỦA THỎA THUẬN GIỮA BẠN VÀ ITCCTV.vn VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

 

THÔNG TIN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG WEB NÀY VỀ CÁC LOẠI SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ SẴN CÓ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CHỨC NĂNG, CẤU HÌNH, THÔNG SỐ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM VÀ NỘI DUNG DỊCH VỤ, CÓ THỂ KHÁC NHAU DỰA TRÊN QUỐC GIA HOẶC KHU VỰC. CHỨC NĂNG, CẤU HÌNH, THÔNG SỐ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM CỤ THỂ NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH Ở CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU TRONG VÒNG ĐỜI CỦA SẢN PHẨM ĐÓ, ĐỒNG THỜI, ITCCTV.vn CÓ THỂ MẤT MỘT KHOẢNG THỜI GIAN ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN TƯƠNG ỨNG. VÌ VẬY, CÓ THỂ CÓ MỘT SỐ KHÁC BIỆT GIỮA THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ BẠN THẤY TRÊN TRANG WEB NÀY VÀ SẢN PHẨM THỰC TẾ BẠN MUA HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC BÁN TẠI THỊ TRƯỜNG CỦA BẠN. ITCCTV.vn KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC, SỰ HOÀN CHỈNH HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB NÀY.

 

Giới hạn Trách nhiệm

Trừ trường hợp bị cấm theo luật, trong mọi tình huống, ITCCTV.vn sẽ không nhận trách nhiệm đối với các khoản bồi thường trực tiếp, phái sinh, ngẫu nhiên, ngoài dự kiến hoặc mang tính trừng phạt có thể phát sinh từ việc sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất lợi nhuận, ngay cả khi ITCCTV.vn đã biết về các rủi ro tiềm tàng này.

 

Nếu việc sử dụng trang web này của bạn gây ra thiệt hại hoặc tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào, trách nhiệm hoàn toàn và tối đa mà ITCCTV.vn và đối tác của ITCCTV.vn phải chịu sẽ không vượt quá tổng bất kỳ phí đăng ký hoặc phí tương tự nào liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ và chức năng trên trang web này của bạn.

 

Một số thẩm quyền pháp lý không cho phép giới hạn trách nhiệm. Vì vậy, các hạn chế nêu trên có thể không áp dụng với bạn.

 

Bồi thường

Trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm, đề xuất hoặc chi phí nào của bên thứ ba(bao gồm phí thuê luật sư)mà ITCCTV.vn phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này, bạn đồng ý bồi thường cho ITCCTV.vn, các giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác và cá nhân được cấp phép khác của ITCCTV.vn.

 

Các Biện pháp khắc phục Độc lập

Các điều trong Mục   "Giới hạn Trách nhiệm" và Mục   "Bồi thường" của Thỏa thuận này có hiệu lực độc lập, ngay cả khi các mục và/hoặc điều đó được xác định là không thể thực hiện mục đích dự định hoặc không thể thực thi theo luật. Trong phạm vi luật pháp có hiệu lực liên quan cho phép, các giới hạn trách nhiệm quy định trong 2 mục trên của Thỏa thuận này sẽ được áp dụng, bất kể tổn thất là do(1)vi phạm hợp đồng, (2)vi phạm bảo đảm, (3)sai sót hoặc vi phạm, bao gồm sơ suất hoặc trình bày sai, (4)trách nhiệm nghiêm ngặt, (5)hoặc bất kỳ lý do nào khác.

 

Phản hồi

Mọi phản hồi bạn cung cấp trên trang web này đều được coi là không bí mật. ITCCTV.vn bảo lưu quyền tự do sử dụng thông tin này mà không bị giới hạn.

 

Trở thành viên của itcctv — Đăng ký
Cuộn